EN-Drive – Noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Spēles dalībnieki ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Par šī punkta nosacījumu izpildi ir atbildīgs komandas kapteinis.

1.2. Dalībnieki uzņemas ievērot godīgas spēles principus. Par principu neievērošanu komandas var tikt stingri sodītas vai diskvalificētas.

1.3. Katrs cilvēks, piedaloties spēlē, piekrīt visiem spēles noteikumiem un uzņemas atbildību par savām darbībām spēles laikā.

1.4. Dalībnieki uzņemas ievērot CSN, autovadītāju etiķeti un Latvijas valsts spēkā esošos likumus. Organizētāji nenes juridisku atbildību par komandu LR likumdošanas prasību pārkapumiem.

1.5. „Komanda” – cilvēku grupa ne vairāk par 5 cilvēkiem, ieskaitot autovadītāju, kas pārvietojas vienā transporta līdzeklī. Ekipāžas maiņa spēles laikā nav paredzēta.

1.6. Reklāma. Jebkura reklāma spēļu sagatavošanas, novadīšanas un apbalvošanas laikā bez saskaņošanas ar Quest.lv administrāciju ir stingri aizliegta.

2. Reģistrācijas kārtība

2.1. Reģistrācija spēlei notiek paziņojumā par spēli norādītajā laika posmā. Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas pieteikšana spēlei ir iespējama personīgi sazinoties ar organizatoriem.

2.2. Reģistrējot komandu, jāaizpilda visas reģistrācijas formas ailes. Gadījumā, ja kāda no ailēm nav aizpildīta vai sniegtā informācija ir maldinoša, organizatoriem ir tiesības nepielaist komandu dalībai spēlē.

2.3. Organizatori patur tiesības neapstiprināt komandas dalību spēlē, nepaskaidrojot iemeslus. Dalībai netiek pielaistas personas alkoholiskajā vai narkotiskajā reibumā.

3. Spēles kārtība

3.1. Pirms spēles starta tiek organizēts brīfings, kur komandas saņem visu spēlei nepieciešamo informāciju un iesniedz dalības maksu.

3.2. Pēc brīfinga komandas saņem aploksnes ar uzdevumiem, karti un ekipāžas identifikācijas katri. Šajā brīdi tiek uzņemts katras komandas starta laiks un transportlīdzekļa odometra radītāji.

3.3. Par katru izpildītu uzdevumu komandai tiek piešķirti punkti. Nav obligāti izpildīt visus uzdevumus. Ir ļoti svarīga uzdevumu izpildīšanas kvalitāte.

3.4. Uzdevumos uzņemtajām fotogrāfijām un video ir jābūt skaidriem un saprotamiem. Visās fotogrāfijās jābūt vienam un tam pašam komandas dalībniekam.

3.5. Komandas ierodas finišā organizatoru norādītajā vietā un līdz brīfingā definētajam laikam. Gadījumā, ja rodas strīdi par komandas ierašanās laiku finišā, izšķirošo lēmumu pieņem organizators.

3.6. Ja komanda ierodas finišā pēc organizatoru definētā laika, komandai tiek piešķirti soda punkti atbilstoši nokavētajam laikam. Par kavējumu tiek noņemti punkti: vairāk par 2 minūtēm – 1 punkts, vairāk par 5 minūtēm – 3 punkti. Ja komanda ierodās finišā ar kavējumu 10 minūtes vai vairāk, tā netiek uzskatīta par finišējušu.

3.7. Finišā komanda piebrauc pie laiku uzņemošā organizatora un nodod komandas identifikācijas karti. Organizators uzņem komandas ierašanās laiku un odometra radītājus. Pēc datu uzņemšanas komanda tiek uzskatīta par finišējušu.

3.8. Pēc spēles beigām organizators kopā ar komandas pārstāvi reģistrē visus komandas uzdevumus finiša lapā. Par katru izpildītu uzdevumu komanda saņem noteiktu punktu skaitu. Pēc visu uzdevumu pārbaudes komandai tiek paziņots kopējais punktu skaits par spēli. Ja komanda apstiprina iegūto punktu skaitu, tad tas paliek nemainīgs un turpmākie iespējamie pēc spēles strīdi par punktu neprecizitāti netiek izskatīti. Organizatori ir tiesīgi piešķirt soda punktus gadījumā, ja tiek konstatēti komandas pieļautie pārkāpumi spēles laikā.

3.9. Rezultātu paziņošana un apbalvošanas pasākums notiek uzreiz pēc visu komandu uzdevumu punktu saskaitīšanas. Par uzvarētāju tiek uzskatīta tā komanda, kura ir ieguvusi visvairāk punktu. Gadījumā, ja divas vai vairāk komandu ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, par uzvarētāju tiek pasludināta komanda ar mazāko nobraukumu.

3.10. Jebkādā strīdu gadījumā par izšķirošu tiek uzskatīts organizatora viedoklis.

4. Spēļu organizēšana

4.1. Komandām ir tiesības organizēt spēles sezonas ietvāros. Šīs tiesības ir komandām kas nospēlēja vismaz piecas spēles.

4.2. Par spēles organizēšanu komanda saņem 110 punktus sezonas kopvertējumām.

4.3. Pieteikums iesniedzams vismaz divus mēnešus pirms vēlamā spēles datuma.

4.4. Pieteikumā jābūt aprakstītiem:

  • Spēles nosaukums un temats.
  • 5-7 teksta uzdevumi, kuru atrisinājums nav piesaistīts pie latviešu un krievu valodu zināšanām.
  • Interaktīva temats un scenārijs.
  • Aptuvenais spēles reģions.

4.5. Turpmāks darbs seko, kad EN-Drive ir akceptējusi pieteikumu.

4.6. Kontrolpunktu fotogrāfijas, karti un/vai GPS logu jāiesniedz ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms spēles.

4.7. Pilno spēles scenāriju jāiesniedz ne vēlāk kā divas nedēļas pirms spēles.

4.8. Ja EN-Drive ir akceptējusi pieteikumu, bet komanda nav savlaicīgi iesniegusi augstāk aprakstīto informāciju, EN-Drive var atteikt komandai tiesības organizēt šo spēli un komandai no kopvērtējuma tiek atņemti 30 punkti.

4.9. Ja komanda ir pieteikusies organizēt spēli, bet

  • mazāk kā 2 nedēļas pirms spēles datuma atsakās organizēt spēli, tai no kopvērtējuma tiek atņemti 40 punkti.
  • mazāk kā 3 nedēļas pirms spēles datuma atsakās organizēt spēli, tai no kopvērtējuma tiek atņemti 30 punkti.
  • mazāk kā 4 nedēļas pirms spēles datuma atsakās organizēt spēli, tai no kopvērtējuma tiek atņemti 20 punkti.
  • vismaz 4 nedēļas pirms spēles datuma atsakās organizēt spēli vai vienojas ar EN-Drive par jaunu spēles datumu, tai no kopvērtējuma netiek atņemti punkti.

4.10. Spēles organizatoriem ir aizliegts palīdzēt citām komandām un sniegt informāciju par uzdevumiem trešajām personām.

4.11. Sezonas laikā komanda var organizēt vienu spēli.