Pirkšanas noteikumi

Šī distances pirkšanas-pārdošanas līguma (turpmāk – “Līgums“) puses ir: biedrība “Latvijas Aktīvo Pilsētas Spēļu Asociācija” (turpmāk “Pārdevējs”), no vienas puses, un rīcībspējīga un tiesībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Quest.lv vietnē iegādājusies dāvanu karti (turpmāk “Karte”) vai izmanto paša vai trešās personas iegādātu Karti (turpmāk “Pircējs”), no otras puses.

1. Līguma objekts

1.1. Līgums regulē Pārdevēja un Pircēja (turpmāk “Puses”) attiecības, kas saistītas ar Kartes iegūšanas nosacījumiem, piegādes un apmaksas kārtību.

1.2. Ar šo Līgumu Pārdevējs apņemas nodot Pircējam viņa iegādāto Karti, bet Pircējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt Pārdevējam Kartes cenu un izmantot Kartē minēto pakalpojumu.

1.3. Kartē ir norādīts rezervācijas kods (turpmāk “Rezervācijas kods”), kuru aktivizējot (samaksājot Kartē norādīto cenu), Pircējam ir tiesības Kartes derīguma laikā pieprasīt sniegt Kartē noteikto pakalpojumu un tas apņemas izmantot Kartē noteikto pakalpojumu šajā Lūgumā noteiktajā kārtībā. Aktivizēts Rezervācijas kods ir vienīgais Kartes noteiktā pakalpojuma pasūtījumu un apmaksu apliecinošais dokuments.

1.4. Pircējs apliecina, ka viņam ir zināms, ka Pārdevējs pirms Kartē noteiktā pakalpojuma sniegšanas var prasīt parakstīt papildu vienošanās un (vai) piekrišanas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un nav pretrunā ar tiem. Pircējs zina: ja viņš atteiksies parakstīt šai Līguma punktā minētās vienošanās un (vai) piekrišanas, Pārdevējs var atteikties sniegt Kartē noteikto pakalpojumu un šādā gadījumā Pircējam netiek atdota nauda, par kuru iegādāta Karte.

1.5. Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Quest.lv vietnē izplatītā un viņa iegādātās Kartes pakalpojuma satura aprakstu un visām un jebkādām norādītajām papildus prasībām (tai skaitā, bet ne tikai, vecuma ierobežojumiem), kas ir saistoši Pircējam. Pircējs zina, ka Pārdevējs var atteikties sniegt Kartē noteikto pakalpojumu personai, kura neatbilst pakalpojuma sniegšanai izvirzītajām prasībām, un šādā gadījumā Pircējam netiek atdota nauda, par ko iegādāta Karte.

1.6. Pircējs, iegādājoties Karti, apliecina, ka zina: Pārdevējs var atteikties sniegt Kartē noteikto pakalpojumu, ja šāda pakalpojuma sniegšana konkrētajā gadījumā izraisītu draudus Pircēja veselībai vai dzīvībai, vai varētu nodarīt citādu kaitējumu. Tāpat, Pircējs apzinās un saprot, ka var būt atsevišķi pakalpojumi, kuru izmantošana ir iespējama tikai noteiktā sezonā vai to izmantošanu var iespaidot citi apstākļi.

1.7. Quest.lv vietnē piedāvātie pakalpojumi, kuru Kartes Pircējs var iegādāties, var būt bīstami veselībai un dzīvībai. Pircējs, iegādājoties Karti, apliecina, ka viņam ir zināmi visi Quest.lv vietnē minētie apdraudējumi veselībai un dzīvībai, kas saistīti ar pakalpojumiem, kuru Karti iegādājas Pircējs.

2. Kartes cena, to iegādes un apmaksas kārtība

2.1. Šī Līguma nosacījumi ir piemērojami, ja Karte tiek iegādāta Quest.lv vietnē interneta adresē https://quest.lv/gift-card/.

2.2. Kartes vērtība (cena) ir norādīta vietnē.

2.3. Iegādājoties Karti, Pircējam ir:

2.3.1. jāaizpilda pasūtījuma anketa (turpmāk – “Pasūtījuma anketa”);

2.3.2. jāsamaksā Kartes cena (un papildu maksājumi, ja konkrētajā gadījumā tādi ir piemērojami), vadoties pēc Quest.lv vietnē sniegtajiem norādījumiem.

2.4. Pircējam ir tiesības izvēlēties samaksas veidu un norēķināties par iegādāto Karti:

2.4.1. ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto kontu;

2.4.2. skaidrā naudā ar kurjera palīdzību piegādes gadījumā.

2.6. Pircējs apliecina, ka saprot un neiebilst, ka saskaņā ar Līguma nosacījumiem iegādāto Karti nevar atdot Pārdevējam un par to samaksātā nauda netiek atdota, izņemot Līgumā noteikto atteikšanos no Līguma.

3. Līguma stāšanās spēkā

3.1. Pircējs apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas ir rūpīgi iepazinies ar Līguma nosacījumiem un tiem pilnībā piekrīt.

3.2. Pircējam ir zināms, ka Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs, vadoties pēc vietnē sniegtajiem norādījumiem, noklikšķina uz atzīmes “SŪTĪT”, tā apliecinot savu piekrišanu Līguma nosacījumiem.

3.3. Pārdevējs apņemas nekavējoties apstiprināt Līguma slēgšanas faktu, nosūtot apstiprinājumu uz Pircēja Pasūtījuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.

4. Kartes piegāde

4.1. Karti pēc Pircēja izvēles var piegādāt:

4.1.1. 1 (vienas) stundas laikā pēc Pārdevēja izstādīta rēķina apmaksas saņemšanās brīža uz Pircēja Pasūtījuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.

4.1.2. ar pastu vai kurjerpastu uz Pircēja Pasūtījuma anketā norādīto adresi. Šai gadījumā piegādes laiks ir atkarīgs no kurjera piemērotajiem nosacījumiem. Par kurjera pakalpojumu cenām/izdevumiem Pircējs ir skaidri un nepārprotami informēts vietnē.

5. Kartes derīguma laiks un izmantošanas nosacījumi

5.1. Saskaņā ar Līgumu Pircēja iegādāta Karte ir derīga 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma slēgšanas dienas (ar Līgumā minētajiem izņēmumiem), šis termiņš ir ierakstīts Kartē.

5.2. Karte, kurā noteikto pakalpojumu var sniegt tikai konkrētā gadalaikā vai tikai noteiktos klimata apstākļos (turpmāk “Sezonas pakalpojums”), ir derīgs tikai, kamēr ir šis gadalaiks vai klimata apstākļi, bet ne ilgāk par Kartes noteikto termiņu.

5.3. Pircējs apliecina, ka skaidri saprot:

5.3.1. Kartē noteiktais termiņš nav pagarināms un (vai) atjaunojams;

5.3.2. Ja Pircējs neizmantos Karti tajā noteiktajā derīguma termiņā, tiks uzskatīts, ka Pircējs pakalpojumu nevēlas saņemt, un šādā gadījumā nauda Pircējam netiek atdota.

5.7. Pircējs apliecina: viņam ir zināms, ka Kartē noteikto pakalpojumu sniegšanas datumu un laiku nosaka, pamatojoties uz Pārdevēja sagatavotajiem Rezervācijas noteikumiem. Būtiskie Rezervācijas noteikumi: lai saņemtu pakalpojumu, Kartes īpašniekam ir jāvēršas pie Pārdevēja pa Kartē norādīto tālruņa numuru, jāraksta uz elektronisko pastu vai citā minētajā veidā un, norādot Rezervācijas kodu un derīguma termiņu, jāveic rezervēšana, izmantojot Kartē minēto Rezervācijas kodu, jāsaņem rezervēšanas apstiprināJums un papildu informācija un norunātajā laikā jāierodas noteiktajā vietā. Pircējs skaidri saprot, ka viņa neierašanās norunātajā laikā un noteiktajā vietā tiek uzskatīta par Pircēja rīcību pretēji šiem noteikumiem un nauda par Karti šādā gadījumā netiek atdota uzskatot to par līgumsodu un tās vērtība netiek citādi kompensēta.

5.8. Pircējs apzinās un piekrīt, ka Pircēja iegādātā pakalpojuma norises ilgums var būt lielāks nekā norādīts. Par precīzu pakalpojuma ilgumu Pircējs saņems ziņas nepastarpināti no Pārdevēja.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Pircējam ir tiesības:

6.1.1. vienpusēji atkāpties no šī Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Pircējam šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir uzsākta pakalpojuma sniegšana. Tāpat, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības visos citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja šo normatīvo aktu noteikumi ir piemērojami attiecīgajam pakalpojumam (2014.gada 20.maija MK noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”);

6.1.2. pieprasīt no Pārdevēja Līgumā paredzēto pienākumu pienācīgu izpildi.

6.2. Pircējam ir pienākums:

6.2.1. atsakoties Līguma 6.1.1. punktā noteiktajā kārtībā, piecpadsmit dienu laikā pēc rakstiska ziņojuma izsūtīšanas par saviem līdzekļiem atdot Pārdevējam Karti, kura iegūta saskaņā ar Līgumu;

6.2.2. slēdzot Līgumu, sniegt visus Pārdevēja prasītos datus;

6.2.3. nododot savas Līgumā noteiktās tiesības trešajām personām, nodrošināt un garantēt, ka persona, kurai nododamas šīs tiesības, pienācīgi ievēros Līgumā paredzētās saistības.

6.2.4. pakalpojuma saņemšanai ierasties pie Pārdevēja norunātajā laikā un noteiktajā vietā.

6.3. Pārdevējam ir tiesības:

6.3.1. atteikties slēgt Līgumu ar Pircēju, ja tā slēgšanas laikā ir sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši dati vai nav sniegti visi prasītie dati.

6.4. Pārdevējam ir pienākums:

6.4.1. saņemot Pircēja ziņojumu par atteikšanos no Līguma 6.1.1 .punktā noteiktajā gadījumā, piecpadsmit dienu laikā likvidēt Kartes derīgumu un atdot Pircējam par Karti samaksāto naudu.

6.4.2. nodrošināt pienācīgu Rezervācijas noteikumu ievērošanu un gādāt, lai Kartē noteiktais pakalpoJums Pircējam tiktu sniegts pēc iespējas ātrāk, cik tas atkarīgs no apstākļiem, kurus Pārdevējs var ietekmēt;

6.4.3. ievērot konfidencialitāti un datu aizsardzības prasības.

7. Datu sniegšanas nosacījumi

7.1. Pasūtījuma anketas aizpildīšanas laikā Pircējam ir jāsniedz izsmeļoši un patiesi prasītie dati.

7.2. Ja Pircējs, slēdzot Līgumu, ir sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav sniedzis visus prasītos datus, risks par Līguma nepildīšanu vai tā nepienācīgu pildīšanu tiek Pircējam, t.i., šai gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma pienācīgu pildīšanu.

7.3. Pircējs bez atlīdzības sniedz Pārdevējam tiesības izmantot viņa sniegtos datus tik, cik tas vajadzīgs Līguma izpildei. Šīs tiesības ir spēkā līdz Kartē norādītā pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām.

7.4. Ja Pircējs piekrīt (piekrišanu izsaka, atzīmējot atbilstošo lodziņu), Pārdevējam ir tiesības izmantot Pircēja sniegtos datus, lai izsūtītu Pircējam informāciju par jaunumiem un akcijām, kā arī citu Pircējam adresētu informāciju.

8. Pušu atbildība

8.1. Par savu saistību nepildīšanu vai to nepienācīgu pildīšanu Puses ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

8.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai dati, ko viņš sniedz, slēdzot Līgumu, būtu pareizi un pilnīgi.

8.3. Pārdevējs negarantē Kartē norādītā pakalpojuma sniegšanas iespēju konkrētā Pircēja izvēlētā dienā.

8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma pienācīgu pildīšanu tik, cik tas saistīts ar Pircēja vainu, ja tas Līguma slēgšanas laikā ir sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav sniedzis visus prasītos datus.

8.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Kartē noteikto pakalpojumu sniegšanas laikā vai saistībā ar tiem. Pircējs apliecina, ka viņš zina: visu atbildību, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, uzņemas to sniedzēji.

8.6. Pircējs sūdzības, kas saistītas ar iegādāto Karti vai saistītas ar saņemto pakalpojumu, adresē Pārdevējam, nosūtot tās uz elektroniskā pasta adresi: ticket@quest.lv vai papīra formātā uz Pārdevēja juridisko adresi. Pārdevējs savu iespēju robežās veiks sazināšanos ar Pircēju, noskaidros jautājuma cēloņus un pieliks visas pūles, lai rastu jautājuma pozitīvu risinājumu. Atbildes uz Pircēja rakstveidā iesniegtajām pretenzijām, Pārdevējs sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

8.7. Pārdevējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu Karti un tā rezultātā Pircējam nodarītajiem zaudējumiem. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par saņemtas Kartes saglabāšanu un tā vai ar to saistītās informācijas nodošanu trešo personu rīcībā.

8.8. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajā Līgumā paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, tiktāl, ciktāl tas objektīvi iespējams.

8.9. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota vietnē, ir ekskluzīvs Pārdevēja īpašums vai tiek izmantoti saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida vietnes modificēšana bez iepriekšējas Pārdevēja piekrišanas ir aizliegta.

9. Konfidencialitāte

9.1. Pārdevējs apņemas turēt noslēpumā un neatklāt trešajām personām Pircēja Pasūtījuma anketā sniegtos datus, (izņemot pakalpojumus sniedzošajām trešajām personām, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu un savlaicīgu Kartē noteikto pakalpojumu sniegšanu). Šīs saistības nav piemērojamas, ja Pircēja datu atklāšana ir nepieciešama Latvijas Republikas tiesiskajos aktos paredzētajos gadījumos.

10. Citi nosacījumi

10.1. Puses skaidri saprot, ka tad, ja Pircējs saskaņā ar Līgumu esošās tiesības nodod trešajām personām, arī tām ir obligāti šī Līguma nosacījumi.

10.2. Noslēgtie līgumi to vēlākai apskatei mājas lapā netiek saglabāti.

10.3. Puses apņemas visus rakstus, ziņojumus un citus dokumentus viena otrai sūtīt pa elektronisko pastu vai iesniegt rakstiski, ja tas nepieciešams Līgumā noteiktajos gadījumos.

Pircēja rekvizīti ir sniegti pieteikuma anketā, par Pārdevēja rekvizītiem ir uzskatāmi zemāk sniegtie:

Biedrība “Latvijas Aktīvo Pilsētas Spēļu Asociācija”
Reģistrācijas numurs: 40008150941
Juridiskā adrese: Zebiekstes iela 5 – 70, Rīga, LV-1082, Latvija
Banka: Swedbank AS
Swift Code: HABALV22
Konts: LV80HABA0551031330256

Tālrunis: +371 29361334
E-pasta adrese: ticket@quest.lv

10.4. Visas ar Līguma izpildi saistītās nesaskaņas Puses apņemas risināt sarunu ceļā. Ja strīdi vai nesaskaņas, kas radušies Līguma pildīšanas dēļ, netiek atrisināti sarunu ceļā 30 dienu laikā pēc rakstiska iesnieguma iesniegšanas, tie risināmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesisko aktu noteiktajā kārtībā.

10.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajā Līgumā pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vietnē, tādejādi Pircējam ir pienākums iepazīties ar šo Līgumu pirms katras nākamās Līguma noslēgšanas. Šī Līguma izmaiņas neattieksies uz tiem Līgumiem, kas noslēgti starp Pircēju un Pārdevēju līdz attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.